İşbirliği Güç Birliği Destek Programı

Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği projelerin desteklenmesine yönelik olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

Desteklenecek proje konuları;

İşletmelerin;

a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

b) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

d) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir

Proje destek üst limiti 1.000.000 (birmilyon) TL olup, bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 (yediyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.

Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise destek üst limiti 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olup; bu miktarın 300.000 (üçyüzbin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) TL’lik kısmı ise geri ödemelidir

Proje destek oranı; 1. Bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. Bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

Bu program kapsamında desteklenen kalemler; Makine-Ekipman, Personel, Yazılım, Hizmet Alım ve diğer giderler

Başvuru Dönemi Sürekli Açık

 

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin